Wij zijn terug op post na een deugddoende zomervakantie!

 27-35-2022 - 1 juli-1 september


In deze eerste SoCompact van het nieuwe gerechtelijk jaar, geven wij u een overzicht van de sociaalrechtelijke actualiteit van het afgelopen zomerreces die mogelijk voor u van belang kan zijn.

1. Uitkering “knelpuntberoep” en uitkering “interregionale mobiliteit”

Vanaf 1 september 2022 kunnen langdurig werkzoekenden die als loontrekkende het werk hervatten in een knelpuntberoep of in een onderneming of instelling die gevestigd is in een ander gewest dan dat waar zij hun hoofdverblijfplaats hebben, gedurende maximum 3 maanden aanspraak maken op een aanvullende uitkering ten laste van de RVA (zie website RVA).

BRON: KB 24 juni 2022 tot instelling van een aanvullende uitkering voor langdurig werklozen die het werk hervatten in een ander gewest of in een knelpuntberoep, BS 5 juli 2022.

2. Cumulatie stagevergoeding en werkloosheidsuitkering

Werklozen die een vergoeding ontvangen in het kader van, tijdens of ten gevolge van een opleiding, studies, een stage of een leertijd  kunnen die vergoeding voortaan onbeperkt cumuleren met hun werkloosheidsuitkering, indien zij van de bevoegde gewestelijke overheid (Forem, Actiris, VDAB of ADG) een vrijstelling hebben verkregen. De beperking op de cumulatie van opleidingsvergoeding en uitkeringen is niet langer van toepassing.

BRON: KB 24 juni 2022 tot opheffing van artikel 130ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 5 juli 2022.
MB 21 juni 2022 tot wijziging van artikel 19 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, BS 5 juli 2022.

3. De Vlaamse jobbonus is in werking getreden op 1 juli 2022

Het besluit dat de door ons al besproken Vlaamse jobbonus (zie SoCompact nr. 23-2022) verder concretiseert, werd gepubliceerd. De nieuwe regeling is in werking getreden op 1 juli 2022.

BRON: BVR 1 juli 2022 tot uitvoering van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, BS 12 juli 2022.

4. Berekening arbeidsongevallenuitkering flexi-jobwerknemer

Een KB legt de regels vast voor de vaststelling van het basisloon van de flexi-jobwerknemers in het geval van een arbeidsongeval tijdens de uitoefening van de flexi-job. Dit basisloon wordt gebruikt voor de berekening van de uitkeringen betaald door de arbeidsongevallenverzekeraar.

BRON: KB 5 juli 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2000 tot vaststelling van de bijzondere regels van basisloonberekening voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op bepaalde categorieën van werknemers, BS 22 juli 2022.

5. Wetsontwerp dat uitvoering geeft aan de “arbeidsdeal” ingediend in de Kamer

Op 7 juli 2022 werd in de Kamer het wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen ingediend.

Dat wetsontwerp is de uitvoering van de zogenaamde “arbeidsdeal”, dat is het akkoord over de arbeidsmarkthervormingen dat door de Regering al werd bereikt in februari 2022.

Het wetsontwerp moet nog worden besproken en goedgekeurd in de Kamer, maar wij geven u alvast een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die erin opgenomen zijn:

  • de verlenging van de termijn waarin een werknemer tewerkgesteld met een variabel deeltijds werkrooster, moet in kennis gesteld worden van zijn werkrooster, van 5 naar 7 werkdagen (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2021-2022, nr. 1371),
  • de invoering van de mogelijkheid voor de werknemer om de normale voltijdse prestaties te verrichten tijdens 4 dagen per week,
  • het instellen van de mogelijkheid voor de werknemer om zijn arbeidsprestaties te verrichten volgens een wisselend weekregime,
  • het instellen van een weerlegbaar vermoeden dat arbeidsrelaties in de platformeconomie zijn uitgevoerd in het kader van een arbeidsovereenkomst, wanneer een aantal criteria vervuld zijn,
  • de mogelijkheid om de overgang van een werknemer die werd ontslagen door zijn werkgever met een opzeggingstermijn, naar een nieuwe werkgever, te vergemakkelijken via een “transitietraject”,
  • de maatregelen die de inzetbaarheid van een werknemer die is ontslagen door zijn werkgever met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, moeten bevorderen,
  • de versoepeling van de mogelijkheden om nachtarbeid in te voeren voor activiteiten van e-commerce,
  • de verplichting voor de werkgevers met 20 of meer werknemers om het recht op deconnectie op te nemen in een cao op ondernemingsniveau of in het arbeidsreglement,
  • de verplichting voor de werkgevers met 20 of meer werknemers tot jaarlijkse opstelling van een opleidingsplan,
  • de instelling van een individueel opleidingsrecht voor werknemers in een onderneming met minstens 10 werknemers (5 dagen in een onderneming met minstens 20 werknemers; 1 dag in een onderneming met minimum 10 en minder dan 20 werknemers).
BRON: Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen, Kamer DOC 55 2810/001.

 

Ester Van Oostveldt en Ann Taghon.

 

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.