Wijzigingen aan het re-integratietraject van arbeidsongeschikte werknemers (RIT 2.0)

     39-2022 - 23 - 29 september

1. Situering

In het Belgisch Staatsblad van 20 september 2022 werd het koninklijk besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject van de arbeidsongeschikte werknemers betreft, gepubliceerd.

Door dat koninklijk besluit wordt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht losgekoppeld van het reeds bestaande re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers.

Die loskoppeling  gebeurt door het invoegen in de Codex over het welzijn op het werk van een volledig nieuwe procedure die in de toekomst zal moeten worden gevolgd wanneer de werkgever of de werknemer aansturen op een einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. Wij bespraken dit al in de SoCompact van vorige week  (zie SoCompact 38-2022).

Het koninklijk besluit van 11 september 2022 voegt in de Codex over het welzijn op het werk niet enkel een tweede traject in gericht op een beëindiging wegens medische overmacht, maar bevat ook een aantal wijzigingen aan het al in de Codex opgenomen re-integratietraject. In deze SoCompact stippen wij die wijzigingen aan. Wij beperken ons tot de hoofdpunten van deze technische materie.

2. Start van het re-integratietraject: re-integratieverzoek 

Voortaan zal een re-integratietraject enkel nog door de werknemer (of zijn behandelende arts) of door de werkgever kunnen worden opgestart. De adviserend arts van het ziekenfonds heeft niet langer een initiatiefrecht.

De werkgever kan de procedure starten, ten vroegste na een periode van 3 maanden (voorheen 4 maanden) arbeidsongeschiktheid van de werknemer, of vanaf het ogenblik waarop de werknemer aan de werkgever een attest van zijn behandelend arts bezorgt waaruit de definitieve ongeschiktheid om het overeengekomen werk uit te voeren blijkt.

De periode van 3 maanden wordt onderbroken wanneer de werknemer effectief het werk hervat, tenzij de werknemer binnen de eerste 14 dagen van deze werkhervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt.

Nieuw is ook de bepaling dat in geval van een arbeidsongeval of beroepsziekte, het re-integratietraject ten vroegste kan worden opgestart voor de werknemer die het overeengekomen werk niet kan uitoefenen, op het moment waarop de tijdelijke arbeidsongeschiktheid die voortvloeit uit dit arbeidsongeval of deze beroepsziekte een einde heeft genomen.

3. Uitnodiging van de werknemer voor de re-integratiebeoordeling

Nadat de preventieadviseur-arbeidsarts een re-integratieverzoek heeft ontvangen, moet hij de werknemer uitnodigen voor de re-integratiebeoordeling.

Nieuw is dat wanneer de werknemer niet ingaat op de uitnodiging van de preventieadviseur-arbeidsarts, nadat hij 3 keer werd uitgenodigd, waarbij er telkens minstens 14 kalenderdagen tussen de uitnodigingen zit, het re-integratietraject wordt beëindigd.

4. Beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts

Na de re-integratiebeoordeling moet de preventieadviseur-arbeidsarts een beslissing nemen.

De mogelijke beslissingen worden voortaan beperkt tot 3 beslissingen (voorheen 5 mogelijke beslissingen):

oude regeling

nieuwe regeling

beslissing A: tijdelijke arbeidsongeschiktheid met mogelijkheid tot tussentijds aangepast of ander werk

beslissing A: tijdelijke arbeidsongeschiktheid met eventueel aangepast of ander werk tijdens de tijdelijke ongeschiktheid

beslissing B: tijdelijke arbeidsongeschiktheid zonder mogelijkheid tot tussentijds aangepast of ander werk

beslissing C: definitieve arbeidsongeschiktheid maar mogelijkheid tot uitvoering van ander of aangepast werk

beslissing B: definitieve arbeidsongeschiktheid maar mogelijkheid tot uitvoering van ander of aangepast werk

beslissing D: definitieve arbeidsongeschiktheid en geen mogelijkheid om aangepast of ander werk uit te voeren

traject medische overmacht

beslissing E: om medische redenen niet opportuun een re-integratietraject op te starten

beslissing C: re-integratiebeoordeling niet mogelijk om medische redenen

 

5. Wijziging van een aantal termijnen in het re-integratietraject

De termijnen worden voortaan uitgedrukt in kalenderdagen in de plaats van in werkdagen.

Sommige termijnen worden verkort. Zo moet de werkgever het re-integratieplan aan de werknemer bezorgen binnen een termijn van maximum 6 maanden wanneer het gaat om definitieve arbeidsongeschiktheid met mogelijkheid tot uitvoering van ander of aangepast werk (voorheen binnen een termijn van maximum 12 maanden).  

Andere termijnen worden verlengd. Zo wordt  de termijn die de werknemer heeft om beroep aan te tekenen tegen de vaststelling van zijn definitieve arbeidsongeschiktheid verlengd naar 21 kalenderdagen (voorheen: 7 werkdagen).

6. Herschrijven van het einde van het re-integratietraject 

De omschrijving van de situaties waarin het re-integratietraject is beëindigd (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2021-2022, nr. 2191), wordt aangepast. Dat is o.a.  het gevolg van het loskoppelen van het traject medische overmacht van het re-integratietraject.

Het re-integratietraject zal voortaan beëindigd zijn op het ogenblik dat de werkgever:
  • er door de preventieadviseur-arbeidsarts van op de hoogte wordt gebracht dat de werknemer niet is ingegaan op de herhaalde uitnodigingen van de preventieadviseur-arbeidsarts voor een re-integratiebeoordeling,
  • van de preventieadviseur-arbeidsarts een formulier voor de re-integratiebeoordeling heeft ontvangen met beslissing C: re-integratiebeoordeling niet mogelijk om medische redenen,
  • het gemotiveerde verslag heeft bezorgd aan de preventieadviseur-arbeidsarts en aan de werknemer waarin hij toelicht waarom hij geen re-integratieplan kan opmaken,
  • het door de werknemer geweigerd re-integratieplan heeft bezorgd aan de preventieadviseur-arbeidsarts,
  • het door de werknemer goedgekeurde re-integratieplan heeft bezorgd aan de preventieadviseur-arbeidsarts en aan de werknemer.   

7. Inwerkingtreding

De wijzigingen die door het koninklijk besluit van 11 september 2022 worden aangebracht aan het re-integratietraject treden in werking op 1 oktober 2022.

Een uitzondering daarop is gemaakt voor het artikel dat de situaties opsomt waarin het re-integratietraject is beëindigd (zie hierboven punt 6). Dat treedt pas in werking op het ogenblik dat de wet die artikel 34 van de Arbeidsovereenkomstenwet i.v.m. de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht zal wijzigen, in werking treedt.

Er is niet voorzien in overgangsbepalingen. D.w.z. dat de nieuwe regels onmiddellijk van toepassing zijn op de lopende integratietrajecten.

Ann Taghon.

 

BRON: KB 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft (BS 20 september 2022)

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.