Wijzigingen op komst in de wereld van de doelgroepverminderingen


    39-2023 – 22-28 september

Doelgroepverminderingen zijn bijdrageverminderingen waarmee de overheid bepaalde werkgevers wil favoriseren of de tewerkstelling van werknemers uit bepaalde doelgroepen wil aanmoedigen. Er zijn zowel federale doelgroepverminderingen als gewestelijke doelgroepverminderingen.

Er is opnieuw gesleuteld aan de reglementering rond bepaalde doelgroepverminderingen.

Aldus:
 • treedt op 1 oktober 2023 een nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering in werking voor personen zonder recente, duurzame werkervaring,
 • verhogen de leeftijdscriteria voor de Vlaamse doelgroepvermindering voor het in dienst houden van oudere werknemers,
 • werd de afschaffing van de Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers aangekondigd,
 • zal de federale doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen op een aantal punten wijzigen.

In de SoCompact van deze week geven wij u wat meer uitleg over deze wijzigingen.

 
 1. Vlaamse doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring

Op 1 oktober treedt een nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering in werking.

De doelgroepvermindering kan genoten worden door een werkgever die een persoon zonder recente, duurzame werkervaring in dienst neemt.

Om in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering, moet de werknemer die in dienst wordt genomen aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • werken in een vestigingseenheid die in het Vlaamse gewest ligt of, als de werkgever niet over een vestigingseenheid in België beschikt, tijdens het betrokken kwartaal hoofdzakelijk in het Vlaamse gewest tewerkgesteld worden,
 • voor de indiensttreding minstens 2 jaar als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB ingeschreven zijn (bepaalde periodes van inactiviteit worden gelijkgesteld aan een periode van inschrijving als werkzoekende),
 • een refertekwartaalloon ontvangen dat lager is dan 10.000 euro,
 • beschikken over een persoonlijk bestand op het elektronisch platform van de VDAB,
 • op de laatste dag van het kwartaal van de indiensttreding ≥ 25 jaar en < 58 jaar zijn.
De bijdragevermindering bedraagt (voor een werknemer met voltijdse prestaties) 1.000 euro en kan genoten worden gedurende het kwartaal van indienstneming en de drie daarop volgende kwartalen.

Deze bijdragevermindering komt in de plaats van het systeem van de Vlaamse aanwervingsincentives voor langdurige werkzoekenden, dat met ingang van 1 oktober 2023 wordt afgeschaft.
 
 
 1. Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers

Sinds 1 juli 2016 kunnen werkgevers in Vlaanderen een bijdragevermindering genieten wanneer zij:
 • ofwel een oudere werknemer in dienst houden,
 • ofwel een (bij de VDAB ingeschreven) oudere niet-werkende werkzoekende in dienst nemen (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2022-2023, nr. 974).

Voor het in dienst houden van een oudere werknemer kan op dit ogenblik een doelgroepvermindering genoten worden van:
 • 600 euro voor de werknemer die op de laatste dag van het kwartaal minstens 60 jaar is,
 • 1.500 euro voor de werknemer die op de laatste dag van het kwartaal minstens 62 jaar oud is.

De vermelde leeftijdscriteria verhogen per 1 januari 2024 en/of per 1 januari 2025:
 • de leeftijd van 60 jaar (voor de vermindering van 600 euro) verhoogt naar 61 jaar per 1 januari 2024 en naar 62 jaar per 1 januari 2025,
 • de leeftijd van 62 jaar (voor de vermindering van 1.500 euro) verhoogt naar 63 jaar per 1 januari 2025.

De regels m.b.t. de doelgroepvermindering voor het in dienst nemen van oudere niet-werkende werkzoekenden, blijven voorlopig ongewijzigd.

Maar, de Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers is wellicht geen lang leven meer beschoren. In zijn septemberverklaring van afgelopen week, kondigde minister-president Jan Jambon immers de afschaffing aan van deze doelgroepvermindering (zie septemberverklaring).
 

 1. Federale doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen

Er zijn ook een aantal wijzigingen op komst aan de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen. Dat blijkt uit het hieronder vermelde wetsontwerp en uit de memorie van toelichting bij dit wetsontwerp.

Het wetsontwerp doet het nodige om het bedrag van de doelgroepvermindering die een werkgever kan genieten voor de indienstneming van een eerste werknemer te kunnen verlagen van 4.000 euro naar 3.100 euro per kwartaal.

Daarnaast voorziet het wetsontwerp in de afschaffing van de doelgroepverminderingen die een werkgever kan genieten voor de indienstneming van een vierde, vijfde en/of zesde werknemer. Er zou wel een overgangsregeling worden uitgewerkt teneinde de rechten op de verminderingen die voor de vierde, vijfde en/of zesde werknemers al zijn geopend, verder te garanderen.

Deze wijzigingen zouden in werking treden op 1 januari 2024.

Er zijn geen aangekondigde wijzigingen m.b.t. de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een tweede of een derde werknemer.

 
Ester Van Oostveldt.
 

BRON: BVR 12 mei 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 18 september 2023
Decr.Vl. 3 maart 2023 over de doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring, BS 22 maart 2023
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, Kamer 2022-2023, DOC 55 3495/001

 

 

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.