De kosten van thuiswerk: een gunst van wie aan wie?

De Standaard, vrijdag 22 mei 2020, p. 26-27

 

Moet de werkgever de thuiswerkkosten nu al dan niet vergoeden en, zo ja, tegen welk bedrag?

Wie bovenstaand artikel in De Standaard leest, komt daarover evenveel te weten als wie luistert naar een regeringsmededeling over de versoepeling van de lockdown: je kan met de informatie alle kanten op en iedereen heeft gelijk.

Is een vergoeding verplicht?

Neen, zegt Dirk Wijns, “Zo’n vergoeding is geen verplichting. Het is “een gunst” die sommige ondernemingen al vóór de coronacrisis toekenden aan personeelsleden die thuis werken.

O ja?

Structurele huisarbeid

Is sprake van “structurele” huisarbeid, d.w.z. zijn werkgever en werknemer overeengekomen dat de werknemer geheel of gedeeltelijk buiten het bedrijf werkt, dan moet de overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders melding maken van “de vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de huisarbeid” (art. 119.4, § 2, 4°, Arbeidsovereenkomstenwet).

Ontbreekt die vermelding, dan valt men eventueel terug op een bedrag dat bij collectieve arbeidsovereenkomst wordt bepaald. Is er ook geen cao-bepaling, dan is een forfaitair bedrag van tien procent van het loon verschuldigd als vergoeding van de kosten die aan de huisarbeid verbonden. De werknemer kan echter nog altijd met verantwoordingsstukken aantonen dat de werkelijke kosten hoger zijn dan tien procent van het loon (art. 119.6 Arbeidsovereenkomstenwet).

Occasionele huisarbeid

Maar ook als thuiswerk niet echt overeengekomen is, komt de werkgever er niet zomaar van af (althans juridisch niet).

Een van de algemene primaire verplichtingen van de werkgever bestaat erin “de voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen en materialen ter beschikking te stellen” (art. 20, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet). Weliswaar geldt die verplichting maar “behoudens strijdige bepaling”, maar zij is wel degelijk de regel. In een hedendaagse invulling omvat die uit 1900 dagtekende formulering dat de werkgever in beginsel verplicht is te zorgen voor elektriciteit, verwarming (of koeling), internetverbinding, een laptop enz. wanneer de werkgever die nodig heeft om thuis te werken.

Doet de werkgever dat niet in natura, dan ligt het voor de hand dat hij daarvoor een vergoeding verschuldigd is. In die lijn heeft trouwens de socialezekerheidswetgeving het bijvoorbeeld over “de bedragen die de werkgever aan de werknemer betaalt ten einde zich te kwijten van zijn verplichting om arbeidsgereedschap of werkkledij te bezorgen of om te zorgen voor kost en inwoning, wanneer de werknemer ver van zijn woning tewerkgesteld is” (art. 19, § 2, 6°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet).

De werkgever is dus wel degelijk een vergoeding verschuldigd voor de kosten verbonden aan thuiswerk dat de werknemer moet verrichten.

Hoeveel moet die vergoeding bedragen?

Minimum?

Een euro per dag, symbolisch, noemt Dirk Wijns als voorbeeld. Blijkbaar stelt hij dat voorop om een minimum te hebben.

Maximum?

Want even verder is er sprake van maxima: 129,48 euro als het om een bureauvergoeding gaat, tien procent van het brutoloon bij telewerk, 20 euro voor gebruik van eigen internet en hetzelfde voor het gebruik van een eigen computer, aldus het artikel in De Standaard.

Zoals helaas vaak het geval is, worden arbeids-, socialezekerheids- en belastingrechtelijke regels hier door elkaar gehaspeld. De maxima waarvan sprake in De Standaard gelden voor de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen en de fiscale behandeling van de thuiswerkvergoeding die de werkgever toekent. Over het eerste lees je meer in nr. 16 van de jaargang 2020 van SoCompact.

Alles of niets

Arbeidsrechtelijk moet de werkgever de reële kosten verbonden aan thuiswerk dragen. De partijen kunnen daarover wel een overeenkomst sluiten en eventueel bedingen dat het een euro is. De door artikel 20, 1°, van de Arbeidsovereenkomstenwet toegelaten met de wet “strijdige bepaling” die zij bedingen, kan ook inhouden dat de werkgever de kosten helemaal niet moet vergoeden. Dat is dan een gunst die de werknemer aan de werkgever verleent.

 

Willy van Eeckhoutte

SoConsult houdt de zaken uit elkaar. Vragen daarover kan je hier stellen.

Je ontvangt dan een prijsopgave en een termijn. In geval van akkoord betaal je.

 

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.