De rechten van de onheus behandelde sollicitant

Onheus behandelde sollicitantenDe Morgen, vrijdag 9 maart 2018, p. 6

 

Boycot


De producten of diensten van de onderneming boycotten, zoals blijkens het krantenartikel sommige doen, is inderdaad een mogelijkheid. Maar de sollicitant zelf wordt daarvan natuurlijk niet beter.


Schadevergoeding vragen

Geen antwoord


Wie, zoals blijkbaar zoveel sollicitanten, geen of een “onvoldoende” antwoord krijgt, staat machteloos. De CAO nr. 38 bevat enkel de aanbeveling aan de werkgevers de sollicitanten van wie de kandidatuur niet in aanmerking worden genomen, binnen een redelijke termijn van die beslissing schriftelijk op de hoogte gebracht (art. 9, niet algemeen bindend verklaard). Niet of nietszeggend antwoorden is niet hoffelijk, maar als men schadevergoeding zou kunnen krijgen voor elke onhoffelijkheid waarmee men wordt geconfronteerd, zou dat de beste weg zijn om rijk te worden.

Geen antwoord wegens migratieachtergrond of leeftijd


De zaken liggen iets anders voor sollicitanten met een migratieachtergrond of van een zekere leeftijd, die geen kunnen reactie ontvangen op hun sollicitatie. Zij kunnen zich beroepen op de antidiscriminatiewetgeving. De ontstentenis van (aanvaardbare) reactie is een feit dat discriminatie kan doen vermoeden, zodat, als de sollicitant dat aanvoert, het de werkgever is die moet bewijzen dat geen sprake is geweest van discriminatie (art. 30, § 1 en 2, 2°, Racismebestrijdingswet; art. 28, § 2, 2°, Antidiscriminatiewet). 

6 maanden loon

Het gaat om discriminatie in het kader van arbeidsverhoudingen. De wet vernoemt uitdrukkelijk de selectiecriteria die worden gehanteerd in het wervingsproces (art. art. 5, § 2, 1°, 2de gedachtestreepje, Racismebestrijdingswet en Antidiscriminatiewet). De sollicitant zou dan ook een schadevergoeding gelijk aan zes maanden loon kan vorderen (art. 16 §, § 2, 2°, Racismebestrijdingswet; art. 18, § 2, 2°, Antidiscriminatiewet).

Loon voor een sollicitant die niet aangeworven is, hoor ik u denken? Dat is er toch niet want er komt precies geen arbeidsovereenkomst tot stand, zodat er ook geen werkgever is. Neen, maar de wet kent het vorderingsrecht waarvan sprake toe aan “het slachtoffer” en wij kennen wel meer teksten die van toepassing zijn op “de werkgever” die nog geen werkgever is. 

De CAO nr. 38 bijvoorbeeld merkt als werkgever aan de natuurlijke of rechtspersoon die een oproep richt tot de arbeidsmarkt opdat kandidaten naar een openstaande arbeidsplaats zouden solliciteren (art. 2). Wie tegenwerpt dat dit een definitie is die enkel geldt voor die cao, heeft een punt. Maar men mag niet vergeten dat een cao eigenlijk enkel van toepassing kan zijn op werkgevers en werknemers en dat zijn personen die al verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst of personen die anders arbeid verrichten onder het gezag van een andere persoon en de personen die hen tewerkstellen (art. 2, § 1, eerste en tweede lid, 1 en 2, Cao-wet). Dus strikt genomen zou de CAO nr. 38 helemaal niet van toepassing zijn in de verhouding sollicitant-werkaanbieder en dus waardeloos…

"Welk loonbedrag neem je in aanmerking?", zo hoor ik vragen. Het loon verbonden aan de functie waarvoor je solliciteerde. Is dat bekend, dan kunnen de loonschalen van de sectorale cao's in aanmerking worden genomen. En als daarin ook geen houvast wordt gevonden, lijkt het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen van de CAO nr. 43 een valabele basis. 

 

Klacht indienen en aansturen op een geldboete voor de werkgever (800 euro)

 De CAO nr. 38 geeft de gediscrimineerde sollicitant overigens nog een ander wapen. Discrimineren op zich is geen misdrijf. Maar het discriminatieverbod van het algemeenbindendverklaarde (dat is, terloops gezegd, de juiste uitdrukking en schrijfwijze) van artikel 2bis van de CAO nr. 38 is dat wel (zie art. 189 Sociaal Strafwetboek). De straf is een administratieve geldboete van 10 tot 100 euro (art. 101 Sociaal Strafwetboek). Verhoogd met de opdeciemen kan die dus tot 800 euro oplopen. 

Conclusie

Niet reageren op een sollicitatie van een sollicitant met een migratieachtergrond of van een zekere leeftijd, kan een aardige duit kosten.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.