Een vakbondspremie is geen geschenk

De Tijd, woensdag 25 april 2018, p. 1 

 

Het zal wel een lapsus zijn, maar ik laat hem toch niet liggen.

Vakbondspremie

Bij mijn weten wordt de hoogte van een vakbondspremie niet bepaald door de overheid, maar door collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten tussen werkgevers of hun organisaties en vakbonden. De overheid heeft zich daarin niet te mengen.

Het zou mij dan ook erg verbazen als, zoals De Tijd schrijft, op de regeringstafel een voorstel zou liggen om “de vakbondspremie op te trekken”.

De 145 euro waarvan in het artikel gewag wordt gemaakt, beoogt ongetwijfeld geen begrenzing van de vakbondspremie, maar van het bedrag tot beloop waarvan een vakbondspremie wordt vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen (art. 19, § 2, 7°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet). Dat bedrag bedraagt sinds 1 juni 2004 135 euro (art. 1 ministerieel besluit van 24 september 1971 tot vaststelling van het bedrag bepaald bij artikel 19, § 2, 7., van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders).

 

Geschenken

 Verder in het artikel in De Tijd wordt gerefereerd aan het advies dat de minister van Sociale Zaken aan de Nationale Arbeidsraad vroeg over een ontwerp van koninklijk besluit dat tot doel heeft retroactief - teruggaande tot 1 januari 2017 (!) -  de bedragen te verhogen van de geschenken die zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en die de werkgever aan zijn werknemers kan toekennen ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of nieuwjaar, een eervolle onderscheiding, pensionering of een huwelijk (Advies nr. 2.077 van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 21 februari 2018). 

Waarom is in dat advies dan geen sprake van de vakbondspremie? Omdat die geen geschenk is? Neen, omdat het bedrag tot beloop waarvan die premie niet als loon wordt beschouwd en dus vrij is van socialezekerheidsbijdragen, anders dan het geval is voor het bedrag dat in aanmerking komt voor geschenken, wordt bepaald bij ministerieel besluit (art. 19, § 2, 7°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet). En een ontwerp van ministerieel besluit wordt niet voor advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad.

 

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.