Is loopbaanonderbreking voorbehouden aan ambtenaren?

De Standaard, dinsdag 28 januari 2020, p. 22

Onderbreking van de beroepsloopbaan

Het recht op opschorting van beroepsactiviteiten voor personen die in dienstverband werken, gaat terug tot een afdeling van een hoofdstuk van een potpourriwet avant la lettre uit het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw. Afdeling 5 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen draagt als opschrift “Onderbreking van de beroepsloopbaan”. Oorspronkelijk telde de afdeling acht artikelen. In de loop der jaren zijn daar acht bis-, vier ter-, een quater- en een quinquiesartikel bijgekomen. Van de artikelen 99 en 107 is er bovendien zowel een federale als een Vlaamse versie. En artikel 106ter bestaat alleen voor het Vlaams Gewest. Zo zien de regels van het arbeidsrecht er vandaag meer en meer uit.

Hoewel de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen over nog heel wat andere zaken handelt, zoals de matiging van de huurprijzen in de jaren 1985-1987 (hoofdstuk I) en de vertegenwoordiging van het kaderpersoneel in de ondernemingsraad (hoofdstuk V) en hoewel de “Onderbreking van de beroepsloopbaan” maar het voorwerp is van één afdeling van één hoofdstuk ervan, pleeg ik die afdeling de Loopbaanonderbrekingswet te noemen. Dat doet die wet geen onrecht aan, want de meeste van de bepalingen van zijn andere afdelingen en hoofdstukken zijn slechts wijzigingen of verlengingen van andere wetten. Overigens is ook wat men de Arbeidsrelatieswet pleegt te noemen, maar een titel van een wet die heel wat andere zaken behandelt (Titel XIII van de Programmawet (I) van 27 december 2017). Ook het gebruik van de term loopbaanonderbreking is verantwoord, want hij is het kernwoord van afdeling 4 van hoofdstuk V van de wet, zo blijkt al uit het opschrift van die afdeling.

Werknemers en ambtenaren

Is er aanleiding om alleen van loopbaanonderbreking te spreken als het gaat om ambtenaren?

Eigenlijk niet. Inderdaad, het primaire toepassingsgebied van hoofdstuk IV, afdeling 5, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, is dat van werknemers en werkgevers en dus in eerste instantie de particuliere sector (art. 99, eerste lid). Ambtenaren worden maar als gevolg van een uitbreiding tot de regeling toegelaten (het tweede en de volgende leden van artikel 99).

Soorten loopbaanonderbreking

Afdeling 5 van hoofdstuk IV van de Loopbaanonderbrekingswet onderscheidt, in verschillende onderafdelingen, de volgende soorten loopbaanonderbreking:

  • (volledige) “Onderbreking van de beroepsloopbaan” (onderafdeling 2),
  • “ Het verminderen van de arbeidsprestaties”, met een vijfde of met de helft (onderafdeling 3),
  • “Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en halvering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking” (onderafdeling 3bis).

Volledige onderbreking van de beroepsloopbaan kan op grond van de Loopbaanonderbrekingswet omwille van palliatieve verzorging van een persoon (art. 100bis) of mantelzorg (art. 100ter). Vermindering van de arbeidsprestaties met de helft, een vijfde of een tiende kan omwille van ouderschapsverlof (art. 105, $ 1, tweede lid), met een vijfde of de helft voor de palliatieve verzorging van een persoon (art. 102bis) of mantelzorg (art. 102ter).

De CAO nr. 103 voorziet in een recht op

  • voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering om voor een kind te zorgen tot de leeftijd van acht jaar, voor het verlenen van palliatieve verzorging, het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid, om zorg te dragen voor een kind met een handicap tot de leeftijd van 21 jaar, voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een minderjarig zwaar ziek kind of aan een minderjarig zwaar ziek kind dat gezinslid is (afdeling 1; zie art. 4, § 1)
  • landingsbanen (afdeling 2).

Dat zijn dus allemaal vormen van wat afdeling 5 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen in zijn opschrift “Onderbreking van de beroepsloopbaan” noemt.

Scrabblewoord

Beroepsloopbaanonderbreking is dus eigenlijk de overkoepelende term, zowel voor de private als voor de publieke sector.

Maar het woord is wel wat lang. Als wij het om werkenden gaat, over welke andere loopbaan zou het dan wel gaan dan de beroepsloopbaan? De uitkering die beroepsloopbaanonderbrekers krijgen, wordt ook niet aangeduid met het scrabblewoord beroepsloopbaanonderbrekingsuitkering, maar sterk afgekort tot onderbrekingsuitkering (koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen).

Laten wij dus van loopbaanonderbreking spreken. Het is een deugdelijk compromis. Stel je voor dat wij het zouden moeten hebben over een beroepsloopbaanonderbrekingsuitkeringstrekker (45 letters, amper drie minder dan het langste Nederlandse woord).

 

Conclusie

Tijdskrediet is een van de vele vormen van loopbaanonderbreking.

 

Willy van Eeckhoutte

 

SoConsult beantwoordt uw vragen over alle vormen van loopbaanonderbreking.

 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.