Nacht und Nebel over minimumloon

 
De Tijd woensdag 9 juni 2021, p. 3


Niet enkel voor mathematici, maar ook voor juristen is een minimumbedrag iets anders dan een gemiddeld minimumbedrag.

Dat is evenzeer het geval als het om lonen gaat: een minimumloon is niet gelijk aan een gemiddeld minimum maandinkomen.

Nacht

Moge het verschil nu net aan de orde zijn als het gaat om het ontwerp van sociaal akkoord dat begin deze week tot stand kwam.

Van interprofessioneel wordt niet (meer) gesproken omdat die term, afgekort als IPA, te veel doet denken aan het interprofessioneel akkoord dat de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling moet vaststellen. Die term wordt inderdaad gebruikt in de Loonnormwet (art. 6, § 1, wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen). Maar het nachtelijk akkoord van 7 of 8 (of is het 7 én 8) juni 2021 is natuurlijk wel een interprofessioneel akkoord. NIPA dan maar?

Nebel

Volgens de kranten voorziet het nachtelijk akkoord in een verhoging van het minimumloon van 1.625,72 euro met 76,28 euro tot 1.702 euro per maand.

Het VBO spreekt in een mededeling op zijn website ook van “de minimumlonen” maar voegt eraan toe dat het die zijn “van de Cao nr 43”. Unizo heeft het op zijn website over “interprofessionele minimumlonen (GGMM).

Het blijkt m.a.w. niet te gaan om minimumlonen, maar om het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen. Dat is de term die de Cao nr. 43 hanteert (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen). Van minimumlonen is daarin geen sprake.

Het verschil is natuurlijk groot. De Cao nr. 43 waarborgt geen minimaal maandloon, maar een gemiddeld maandinkomen (art. 3, eerste lid). Wat in aanmerking komt om te berekenen wat het minimale bedrag is, wordt in beginsel bepaald door sectorale cao’s (art. 4).

Is er geen andersluidende sectorale cao, dan bepaalt artikel 5 van de Cao nr. 43 hoe het “inkomen” wordt samengesteld met het oog op de berekening van een gemiddelde. Komen in aanmerking, alle elementen van het loon “die verband houden met de normale arbeidsprestaties waarop de werknemer rechtstreeks of onrechtstreeks ten laste van zijn werkgever recht geeft”, aldus het eerste lid van artikel 5.

Uitgesloten worden overloon, voordelen waarop niet de gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn (groepsverzekeringspremies bijvoorbeeld) of die worden toegekend naar aanleiding van periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst en niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen tot beloop van het grensbedrag dat geldt voor de verschuldigdheid van de bijzondere bijdrage van 33 % (art. 5, derde lid, Cao nr. 43).

Het tweede lid van artikel 5 somt de volgende elementen op die “onder meer” in rekening moeten worden gebracht. Ze zijn terug te vinden in de onderstaande tabel.

Het loon in geld, vast of veranderlijk, zal men ook wel meetellen als men gewoon het minimummaandloon van een werknemer wil bepalen. Met voordelen in natura ligt dat anders en ook met premies die niet gebonden zijn aan een arbeidsperiode van een maand of minder.

Dat is vooral het geval voor een eindejaarspremie, die ik hier gemakshalve op “een dertiende maand” begroot. Dergelijke premie, die in beginsel pro rata laboris wordt verworven, houdt zeker “verband” met de normale arbeidsprestaties en komt dus ongetwijfeld in aanmerking.                       

 

Termen van de Cao nr. 43

Invulling

Begroting op jaarbasis

1

Maandbedrag loon in geld

1.571,08          x 12

18.852,96

2

loon in natura

 

 

3

veranderlijk loon

(gemiddelde van de maandinkomens van het kalenderjaar: art. 7, eerste lid, CAO nr. 43)

 

 

4

premies en voordelen waarop de werknemer recht heeft ten laste van de werkgever uit hoofde van zijn normale arbeidsprestaties

·    allerlei premies

·    eindejaarspremie

 

  1.571,08

 

Totaal op jaarbasis

 

20.424

 

Gemiddeld maandbedrag

 

1.702

 

Het echt minimummaandloon in de betekenis van het gewone bedrag waarop een werknemer elke maand minstens aanspraak moet kunnen maken, bedraagt dus, als hij recht heeft op “een dertiende maand”, geen 1.702 euro, maar 1.571,08 euro. Als er nog andere premies zijn of voordelen in natura die niet behoren tot het "gewone" maandloon, wordt het bedrag van het "minimumloon" nog lager.

De werknemer kan wel aanspraak maken op een maandelijks bedrag aan minimumloon van 1.702 euro als je voor de samenstelling van de basis waarmee moet worden gerekend om na te gaan of het gemiddeld minimum maandinkomen werd behaald, het enkel vakantiegeld niet meerekent. Je kunt inderdaad, zij het enigszins enigmatisch, stellen dat het enkel vakantiegeld, hoewel het overeenstemt met het gewone loon voor de vakantiedagen, geen “verband houdt met de normale arbeidsprestaties". Dan moet je in de eerste regel van de tabel het gewone maandloon vermenigvuldigen met 11 en ziet die er als volgt uit:
                  

 

Termen van de Cao nr. 43

Invulling

Begroting op jaarbasis

1

Maandbedrag loon in geld

1.702          x 11

18.722

2

loon in natura

 

 

3

veranderlijk loon

(gemiddelde van de maandinkomens van het kalenderjaar: art. 7, eerste lid, CAO nr. 43)

 

 

4

premies en voordelen waarop de werknemer recht heeft ten laste van de werkgever uit hoofde van zijn normale arbeidsprestaties

·    allerlei premies

·    eindejaarspremie

 

  1.702

 

Totaal op jaarbasis

 

20.424

 

Gemiddeld maandbedrag

 

1.702


Maar wie geen eindejaarspremie ontvangt of een premie waarvan het bedrag kleiner is dan "een dertiende maand", moet dan een hoger gewoon maandloon dan 1.702 euro krijgen om het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen van 1.702 euro te bereiken.

Conclusie

Ofwel kan iemand niet goed rekenen (ik weet al wie) ofwel is de Cao nr. 43 niet goed geformuleerd (je ziet al van ver dat dit zo is). Beide zijn ook mogelijk.

Willy van Eeckhoutte

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.