Wanneer je (ziekte)verleden je achtervolgt

De Tijd, dinsdag 30 januari 2018, p. 5

Nu en later


Het is juist dat de Antidiscriminatiewet wat ziekte betreft, enkel de huidige en toekomstige ziektetoestand als criterium hanteert (art. 3 Antidiscriminatiewet).

Maar zeker in het arbeidsrecht is er veel meer dan wetten: heel wat onderwerpen worden geregeld door collectieve arbeidsovereenkomsten, soms zelfs naast of net onder de wet (boven de wet kan niet, gelet op de hiërarchie van de rechtsbronnen).


Vroeger


Ook hier is dat het geval. Naast de Antidiscriminatiewet is er de interprofessionele CAO nr. 95 die geldt voor de hele particuliere sector.


Die verbiedt ongelijke behandeling op basis van ziekteverleden gedurende de hele arbeidsrelatie, met inbegrip van de ontslagregelingen (art. 2 en 3, 1ste lid). Aangezien de CAO nr. 95 algemeen bindend is verklaard, is een schending ervan zelfs een misdrijf (art. 189 Sociaal Strafwetboek). Op dat vlak vult de cao het tekortschieten van de Antidiscriminatiewet aan.

Het discriminatieverbod van de CAO nr. 95 wordt niet overtreden als de ongelijke behandeling “verband houdt met de functie of de aard van de onderneming” (art. 3, 2de lid). “Te veel ziekteverlof”, om de termen van Els Keytsman te gebruiken, lijkt daarvoor in aanmerking te komen als de werking van de onderneming daardoor wordt verstoord. Dat geen sprake is van discriminatie bij veelvuldige of langdurige afwezigheden wegens ziekte die de goede gang van zaken in de onderneming in het gedrang brengen, is ook de gangbare rechtspraak bij toepassing van de Antidiscriminatiewet op ziektetoestanden. Maar dan gaat het per definitie om de huidige of toekomstige ziektetoestand (of een handicap), want dat zijn de enige criteria die de wet in deze context hanteert.


Een voorbije ziekte kan moeilijk een nadelige weerslag hebben voor het bedrijf. Anders is ze niet echt of niet helemaal voorbij. Wie om zijn ziekteverleden wordt ontslagen, krijgt dan ook bescherming van de CAO nr. 95. Die kent wel een straf, maar niet het instrumentarium, de bewijsregeling en de forfaitaire schadevergoeding van zes maanden loon waarin de Antidiscriminatiewet voorziet.


Conclusie


Je (ziekte)verleden kan je blijven “achtervolgen” zonder dat de wet je daarbij beschermt zoals hij met je (ziekte)toekomst doet. Bij de sociale partners is het omgekeerde het geval. 

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.