Welk geslacht hebben fietskoeriers?

De Standaard woensdag 23 oktober 2019, p. 24

De verhulde sekse van fietskoeriers

Erkende deeleconomieplatforms

Sinds 1 juli 2016 zijn de inkomsten uit prestaties verricht via een erkend deeleconomieplatform die niet meer bedragen dan een bepaald bedrag (thans: 6.250 euro per jaar) onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van inkomstenbelasting en socialezekerheidsbijdragen in het sociaal statuut van de zelfstandigen (art. 22 en 36, 2°, Programmawet 1 juli 2016).

Een van de voorwaarden is dat de diensten worden verricht in het kader van overeenkomsten die tot stand zijn gebracht door tussenkomst van een erkend elektronisch platform (of een elektronisch platform dat door een overheid wordt georganiseerd) en dat de inkomsten door of door tussenkomst van dergelijk platform aan de dienstverrichter worden betaald of toegekend. (art. 90, eerste lid, 1°bis WIB).

De voorwaarden voor erkenning zijn te vinden in afdeling XVIII/1 van hoofdstuk I van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, afgekort als "KB/WIB 92”.

Deliveroo is een erkend platform (art. 1 koninklijk besluit van 28 januari 2018 tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie). Maar blijkbaar rees twijfel over de vraag of Deliveroo wel aan alle erkenningsvoorwaarden bleef voldoen.

Dat is nu opgelost: Deliveroo blijft zijn erkenning behouden.

Gevolg

Het gevolg hiervan is dat de koeriers van Deliveroo (en van andere erkende deelplatformen) uit het sociaal statuut van de zelfstandigen gesloten blijven. Inderdaad, zoals hierboven al werd gezegd, vallen de fietskoeriers van een erkend deelplatform die door hun activiteiten voor dat platform inkomsten verwerven die beneden een bepaald bedrag blijven, als aan de overige voorwaarden is voldaan, op grond van het verwerven van die inkomsten al sinds 2016 niet onder de socialezekerheidsregeling voor zelfstandigen (art. 5ter Sociaal Statuut Zelfstandigen). 

Maar sinds 20 februari 2018 vallen zij ook niet onder de socialezekerheidsregeling voor werknemers (art. 29 en 44 wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie; art. 1, § 4, RSZ-wet). Zij vallen overigens ook niet onder (de meest belangrijke onderdelen van) het arbeidsrecht (art. 28 en 30 -37 wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie).

Voorwaardelijke onzijdigheid

De dienstverleningsovereenkomst die de koeriers met de deelplatformonderneming hebben, maakt hen, als aan de voorwaarden is voldaan, m.a.w. noch werknemers noch zelfstandigen.  Volgens de memorie van toelichting bij het ontwerp van wat de wet van 18 juli 2018 werd, gaat het om “een nieuw ad hoc statuut” (MvT wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, Parl.St. Kamer, 2017-18, nr. 54/2839/001,180).

Van “intersekse” kan men moeilijk spreken. Daarvoor zouden de fietskoeriers kenmerken van beide sociaalrechtelijke “geslachten” moeten vertonen. Ook onzijdig kan men de betrokkenen niet noemen. In werkelijkheid blijven zij werknemers of zelfstandigen naargelang zij al dan niet in een gezagsverhouding werken.  Zij worden alleen van de toepassing van de regels van beide rechtsposities uitgesloten.

Vervellen

Voor degenen die verenigingswerk verrichten en voor de occasionele dienstenverleners die dezelfde vrijstelling van belastingen en socialezekerheidsbijdragen genieten, is bepaald dat bij het niet- voldoen aan de voorwaarden respectievelijk het arbeidsrecht en de socialezekerheidsregeling voor werknemers en de socialezekerheidsregeling voor zelfstandigen op hen van toepassing is of wordt (art. 41, § 1, § 2, tweede lid, wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie). Maar voor deelplatformwerkers is dienaangaande niets bepaald. De algemene regels gelden dus. Zijn de voorwaarden niet (meer) voldaan, dan vervellen zij tot werknemers of zelfstandigen.

Willy van Eeckhoutte

 

Fietsen herstellen kan SoConsult niet. Wel uw vragen over de sociale rechtspositie van fietskoeriers beantwoorden. Stel ze hier.

Archief

Gebruik het zoekvenster bovenaan rechts om te zoeken in de vorige afleveringen(vanaf 1 januari 2018).

contacteer info@soconsult.be voor afleveringen van vóór 1 januari 2018


Inschrijven

Vorige artikels


Andere kanalen

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.