FAQ: alles over SoConsult in 15 vragen (en evenveel antwoorden)

OVER DE VRAAGSTELLING

1. Welke vragen kan ik stellen?

 

Elke precieze vraag over arbeidsverhoudingen of sociale zekerheid (in de ruimste zin van het woord) die zich leent tot een beknopt antwoord, komt in aanmerking. Vragen die onderling nauw met elkaar verbonden zijn omdat zij tot dezelfde problematiek behoren (een eenvoudig voorbeeld is: de opzeggingstermijn en de opzeggingsvergoeding), worden geacht deel uit te maken van dezelfde vraag. Vragen die daarvan los staan, bv. omdat zij op een ander facet betrekking hebben, dienen als afzonderlijke vragen te worden gesteld. Vragen die tot een ander rechtsdomein (zoals fiscaal of economisch recht) behoren, vallen niet binnen de formule SoConsult.

Voor gedachtewisseling, begeleiding, belangenbehartiging of het voorbereiden en opvolgen van een procedure voor de rechtbank, is SoConsult niet geschikt. 

2. Hoe weet ik of mijn vraag beantwoordt aan het opzet van SoConsult?

 

Als u uw vraag niet kunt stellen binnen de ruimte van het vraagvenster, is SoConsult alvast niet geschikt om ze te beantwoorden. Dat is evenmin het geval als u meer dan het maximum aantal bestanden moet opladen.

Als u binnen het venster en zonder het maximum aantal bestanden te overschrijden, toch een vraag stelt die om de een of andere reden niet valt binnen wat SoConsult kan doen, zal u dat worden meegedeeld. U krijgt daarbij dan eventueel de mogelijkheid van een klassieke consultatie. 

3. Hoe bepaal ik of ik kies voor een vraagstelling als particulier dan wel als onderneming of professional

 

Uw keuze voor het een of het ander is alvast niet bepalend voor

 • de kwaliteitswaarborgen van het antwoord
 • het ontvangen van een factuur vermeerderd met btw.

 Wel is het zo dat, wanneer u kiest voor een vraagstelling als professional

 • u over meer ruimte (een groter venster) beschikt om uw vraag te formuleren
 • u desgewenst een groter aantal bestanden bij uw vraag kunt opladen (maximum 5 i.p.v. 3)
 • u altijd een antwoord krijgt in de vorm van een pdf-bestand met een uitgetikt en ondertekend advies (eventueel aangevuld met een videoboodschap)
 • het antwoord bronverwijzingen bevat als dat nodig of wenselijk is.

4. Waarom moet ik de identiteit vermelden van wie eventueel betrokken is bij de aangelegenheid waarover de vraag gaat?

 

SoConsult is advocatuur. Dat betekent o.m. dat geen advies kan worden verstrekt als sprake is of zou kunnen zijn van tegenstrijdigheid van belangen. Daarom moeten wij kunnen nagaan, zoals in alle zaken gebeurt, of de weder- of tegenpartij niet op de een of andere wijze cliënt is bij Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse. Is dat het geval, dan

 • wordt u dat onmiddellijk per e-mail gesignaleerd
 • verzekeren wij u dat wij m.b.t. uw concrete vraag ook niet tegen u zullen optreden
 • krijgt u integrale terugbetaling van de som.

 

OVER DE KOSTEN

5. Wat kost het mij?

 

Zolang u van ons geen prijsopgave hebt ontvangen, kost SoConsult u niets. Voor het stellen van een vraag door het invullen van een vraagvenster en het eventueel opladen van een of meer bestanden, bent u dus niets verschuldigd.

Dat is enkel wel het geval als u het voorgestelde bedrag aanvaardt. Dan vragen wij voorafbetaling daarvan.

De hoogte van het bedrag hangt af van verschillende factoren. 

 

Ik ben een onderneming of een professional

Dan krijgt u een omstandiger en formeler opgemaakt antwoord (zie het antwoord op vraag 8), dat minimaal 245 euro kost (vermeerderd met 21 % btw is dat minimaal 296,45 euro).

Ook hier is het natuurlijk mogelijk dat wij uw vraag wel kunnen beantwoorden via SoConsult, maar dat dit meer werk vraagt dan zo'n klein bedrag verantwoordt. Daarom krijgt u altijd een prijsvoorstel (met de datum tegen dewelke wij uw vraag kunnen beantwoorden). Eerst op basis daarvan beslist u of u ons daartoe opdracht geeft of niet.

 

Ik ben particulier

Het antwoord op een vraag kost minimaal 121 euro, alles inbegrepen* (hoewel wordt betaald met HiPay, is dit onmiskenbaar geen High Pay). Dat kost een (voor ons) vrij eenvoudige vraag. Of dat minimum inderdaad het exacte bedrag is dat uw vraag u zal kosten, verneemt u nog voor u ons echt een opdracht geeft in een vrijblijvend prijsvoorstel.

Het zou ook kunnen dat wij u een hoger bedrag moeten voorstellen omdat uw vraag meer werk vereist. Wij willen u immers in ieder geval "waar voor uw geld" geven en dat impliceert ook het omgekeerde: een eerlijke prijs voor een advies dat het waard is.

 *80 euro honorarium + 20 euro kosten = 100 euro + 21 % btw = 121 euro.

6. Moet ik al betalen bij het stellen van de vraag?

 

 • Neen. Wij bekijken eerst uw vraag om te zien of wij ze wel via SoConsult kunnen beantwoorden.
 • Als wij u geen antwoord kunnen geven, bv. omdat de vraag niet past binnen het bestek van dit platform (zie het antwoord op vraag 1) of omwille van belangenvermenging (zie het antwoord op vraag 4), krijgt u van ons geen prijsopgave en betaalt u vanzelfsprekend niets. Wij geven u dan wel de reden waarom wij u via SoConsult geen antwoord kunnen geven dat aan onze kwaliteitsnormen beantwoordt. Zo mogelijk geven wij u ook aan hoe en waar u wel een antwoord kunt krijgen, eventueel ook onder welke voorwaarden.
 •  U betaalt evenmin iets wanneer wij u een prijsvoorstel (met een tijdsraming) doen dat u niet wenst te aanvaarden.

7. Wanneer betaal ik dan wel?

 

 • U betaalt eerst nadat wij u een prijsvoorstel met een tijdsraming hebben bezorgd. 
 • Pas door de betaling geeft u ons opdracht en is die door ons aanvaard.

8. Hoe betaal ik?

 

Betaling gebeurt

(1) altijd op basis van een voorafgaand prijsvoorstel

(2) uitsluitend online, met de betaalwijze naar uw keuze:  

9. Krijg ik een factuur?

 

Vanzelfsprekend. De factuur, met de vermelding “juridisch consult” (als u een bijkomende vermelding wenst, dient u dat met de factuurgegevens te vermelden), wordt u na de betaling met het antwoord per e-mail bezorgd.

10. Kan ik terugbetaling krijgen?

 

Dat kan niet. Als het antwoord u om de een of andere reden niet bevalt, is natuurlijk geen terugbetaling mogelijk: de overeengekomen opdracht (een zo accuraat mogelijk beknopt antwoord geven) hebben wij wel degelijk uitgevoerd.

 

OVER DE WIJZE WAAROP WORDT TEWERK GEGAAN

11. Wat moet ik precies doen als ik beslist heb een vraag te stellen?

 

U stelt uw vraag uitsluitend via deze webpagina, door het invullen van een webformulier.

Vergt een vraag meer ruimte dan het formulier biedt, dan is dat al een indicatie dat dit niet de goede weg is om een antwoord te krijgen. U kunt dan eventueel om een offerte vragen.

12. Wanneer en hoe krijg ik een antwoord?

 

U krijgt het antwoord zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen volgend op de ontvangst van de vraag.

Het antwoord wordt uitsluitend gegeven via e-mail. Zonder een nieuwe vraag te stellen, is het niet mogelijk daarover binnen de context van dit platform te corresponderen, noch via e-mail of telefoon, noch in een persoonlijk contact. Desgewenst kunt u dan via de gewone weg contact opnemen.

 

OVER WAT U MAG VERWACHTEN

13. Wat krijgt ik dan en van wie? 

 

Ondernemingen en professionals

Als onderneming of professional krijgt u een schriftelijk antwoord uitgaande van en ondertekend door prof. Willy van Eeckhoutte, een jurist met meer dan veertig jaar ervaring, advocaat bij het Hof van Cassatie en buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent: http://bellaw.be/van-eeckhoutte/nl/onze-advocaten/lawyer/47/willy-van-eeckhoutte.

U krijgt dan

 • een professioneel juridisch antwoord
 • met zo dat wenselijk, nodig en mogelijk is, een verwijzing naar de determinerende bronnen (wetgeving, rechtspraak enz.) waarop het antwoord steunt
 • als dat te verkiezen is, een video waarin mondeling een korte toelichting wordt gegeven.

 

In ieder geval is het zo dat

- u een antwoord krijgt van een ervaren advocaat;

- de lengte van het antwoord afhangt van de vraag;

Het is de bedoeling dat het, zoals de vraag, beknopt, maar accuraat is. Wanneer bepaalde aspecten nader moeten worden bekeken of problematisch zijn, wordt dat aangegeven.

- als het niet mogelijk is een volledig of een afdoend antwoord op de vraag te geven, u het antwoord krijgt dat wel kan worden gegeven, evenals de reden waarom u niet meer informatie ontvangt en hoe u die wel zou kunnen krijgen.

 

Particulieren

Als particulier krijgt u een duidelijk, onderbouwd en genuanceerd antwoord op uw vraag in de vorm van een e-mail of een korte video, eventueel beide. Het antwoord gaat uit van en wordt ondertekend door een van de advocaten van Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse.

 

OVER HET VERSCHIL MET ANDERE ONLINE-INFORMATIE

14. Waarom zou ik SoConsult meer moeten vertrouwen dan andere internetbronnen?

Het is niet omdat SoConsult online antwoorden geeft, dat    

 • u een computergestuurd antwoord krijgt (een team van ervaren juristen wikt en weegt uw vraag en formuleert geen machinaal, maar een beredeneerd antwoord)
 • het niet zou gaan om advocatuur, wat betekent dat alle deontologische en aansprakelijkheidsregels die gelden voor alle advocaten, ook van toepassing zijn op SoConsult
 • er gechat wordt: goede advocaten babbelen niet, maar communiceren gericht en precies.

Het hele project staat onder de persoonlijke controle van prof. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie.             

15. Welke andere voordelen biedt SoConsult in vergelijking met andere online-instrumenten?

 

Aangezien SoConsult advocatuur is, kan het zo nodig de opstap vormen naar verdere begeleiding of belangenbehartiging.

 • Eventueel vindt u daaromtrent al een indicatie in het antwoord dat u hebt ontvangen.
 • Zo niet, neem dan contact op met de assistente van prof. Willy van Eeckhoutte:

Nancy Couliez 

nancy.couliez@bellaw.eu

+3292448661. 

 In ieder geval vormt het antwoord dan al de basis voor verdere samenwerking.

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.