Uw en onze verbintenissen: algemene voorwaarden 

 

SoConsult is een module om op een eenvoudige en kostenvriendelijke wijze een antwoord te krijgen op een concrete vraag, zoals toegelicht op de website. Om misverstanden te vermijden, is het nodig duidelijk af te spreken wat een gebruik van dit platform impliceert en wat niet.

Als u een vraag stelt die aanvaard werd en u daarvoor betaald hebt, aanvaardt u onvoorwaardelijk en onherroepelijk ALLE onderstaande voorwaarden.

 

Waarop u recht heeft en waartoe u zich verbindt

1.1. Het stellen van een vraag en het betalen van het voorgestelde bedrag geven u recht op een professioneel antwoord met de inhoud en in de vorm beschreven in de FAQ.

1.2. De antwoorden op alle in de FAQ aan de orde komende vragen, maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

2. Door de vraag te stellen en het forfait te betalen, aanvaardt u dat de betaalde som verschuldigd is voor het antwoord dat u zult krijgen en dat u daarvan geen gehele of gedeeltelijke terugbetaling kunt vragen, om welke reden ook.

3. De tijdsraming voor het beantwoorden van de vraag die wij u geven, is indicatief, zodat overschrijding daarvan voor u geen aanspraken, van welke aard ook, doet ontstaan.

4. De betaling van het gevraagde bedrag dekt de honoraria en kosten van het gekregen antwoord, maar ook niet meer: na ontvangst van een antwoord kunt u binnen dat budget geen nadere toelichting of aanvullende informatie meer krijgen. U verbindt zich dan ook ertoe dat niet te vragen, noch via e-mail of telefoon, noch via een persoonlijk contact. Als dat toch zou gebeuren, worden die vragen of verzoeken zonder meer geweigerd en niet beantwoord.

Wel kan u natuurlijk opnieuw een vraag stellen voor het beantwoorden waarvan wij u een nieuw bedrag zullen voorstellen, bij de bepaling waarvan wij vanzelfsprekend rekening zullen houden met wat u al betaald en ontvangen hebt.

Een andere mogelijkheid is dat u om bijkomende informatie, advies, overleg of bijstand verzoekt door langs de gewone weg contact op te nemen met het advocatenkantoor. Voor die prestaties worden dan de kosten en honoraria afgesproken die het kantoor hanteert voor zaken die buiten SoConsult vallen.

 

Waartoe wij ons verbinden

5. Wij verbinden ons ertoe 

  • enkel vragen voor een antwoord te aanvaarden als (1) op basis van de gegevens die u verstrekt, blijkt dat voor het beantwoorden van uw vraag geen onverenigbaarheid of belangenvermenging een beletsel vormt (2) en wij op basis van onze expertise, ervaring en kennis een professioneel antwoord op uw vraag kunnen geven;
  • ernaar te streven u een antwoord te bezorgen binnen de termijn die wij hebben opgegeven, al is het niet uitgesloten dat onvoorziene dringende opdrachten kunnen leiden tot een overschrijding van die termijn, die wij in dat geval zo beperkt mogelijk trachten te houden. 

6. Wij garanderen ten aanzien van uw vragen en onze antwoorden het beroepsgeheim en de aansprakelijkheidsregeling die gelden voor advocaten in het algemeen en voor de advocaten van het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse in het bijzonder.

7. Wij beschermen uw persoonlijke levenssfeer in alle mogelijke aspecten. Klik daarvoor hieronder op privacy.

(FRANK moet hier iets bij over inzagerecht in opgeslagen gegevens? Wijzigingsrecht? of is dat inbegrepen in het beroepsgeheim van de advocaten? Antwoord WvE: het is werkelijk al te gek - en is eigenlijk beledigend voor ons - dat uitgerekend jullie denken je daarmee bezig te moeten houden. Hallo: wij zijn advocaten, weet je. Dit is nu precies iets dat wij niet van jullie verwachten. Wel opmaak, koppelingen, afbeeldingen, vraagvensters, e-mailverkeer enz. )

8.  Alle betwistingen waartoe het gebruik van SoConsult aanleiding kan geven, worden gebracht voor de vrederechter van het kanton Gent 2 of de rechtbank van eerste aanleg Gent, naar gelang van het geval.

 

SoConsult gebruikt cookies
Net als andere websites, houden wij van cookies. De cookies die we gebruiken, dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen, wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.